Nawigacja mobilna

Regulamin tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

§ 1 [Tworzenie sekcji]

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powstaje na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Sekcja zainteresowań skupia osoby, które w swojej praktyce psychoterapeutycznej lub działalności naukowo-badawczej zajmują się określonym nurtem psychoterapii w ramach paradygmatu psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
 3. Wniosek o utworzenie sekcji składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej na piśmie grupa co najmniej 7członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 4. Wniosek o utworzenie sekcji pod rygorem oddalenia wniosku o utworzenie sekcji zawiera:
 • Listę członków założycieli sekcji wraz z ich podpisami oraz adresem e-mail;
 • Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przewodniczącego-koordynatora sekcji
  wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji
  przewodniczącego-koordynatora sekcji;
 • Proponowaną nazwę sekcji, której wymaganym elementem jest wskazanie, że jest to sekcja
  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 • Cel utworzenia sekcji – zgodny z celami działalności Polskiego Towarzystwa Terapii
  Poznawczej i Behawioralnej;
 • Przedmiot działalności sekcji – zgodny z przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa
  Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 • Proponowany Regulamin wewnętrzny sekcji, który następnie – po jego aprobacie przez
  Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zostaje sekcji nadany.
 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej rozpoznaje wniosek na
  najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do
  wezwania członków założycieli sekcji, bądź osoby wskazanej jako przewodniczący- koordynator sekcji do złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź do dokonania wskazanej modyfikacji Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f.
 3. Nie później niż 30 dni po rozpoznaniu wniosku, Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę o utworzeniu sekcji zainteresowań i nadaniu regulaminu sekcji oraz o powołaniu przewodniczącego-koordynatora sekcji bądź oddaleniu wniosku o utworzenie sekcji zainteresowań.
 4. Każda sekcja zainteresowań utworzona uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zobowiązana jest przestrzegać niniejszego Regulaminu tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, z zachowaniem postanowień własnego Regulaminu.
 5. Wniosek o powołanie Sekcji wraz z propozycją Regulaminu przesyłać należy w formie elektronicznej na adres mailowy Towarzystwa, a po powołaniu Sekcji należy dosłać go (wraz z ostatecznie uzgodnionym Regulaminem wewnętrznym) w formie papierowej na aktualny adres Towarzystwa.

§ 2 [Działalność sekcji]

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nie posiada osobowości prawnej.
 2. Celem działalności sekcji może być w szczególności propagowanie określonego nurtu lub obszaru oddziaływań psychoterapii poznawczej i behawioralnej, wspieranie, wspomaganie i prowadzenie inicjatyw oraz projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej, rozwój praktycznych możliwości stosowania określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej oraz wymiana doświadczeń terapeutów w tym zakresie;
 3. Cele działania sekcji mogą być realizowane w szczególności przez:
 • wspieranie działalności i aktywności naukowej specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii, które związane są przedmiotem działalności sekcji
 • organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, konkursów na prace naukowe dotyczące przedmiotu działalności sekcji, stypendiów, grantów naukowych, zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych na Konferencje Towarzystwa
 • podnoszenie kwalifikacji specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznym instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem i przedmiotem działania sekcji oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celem i działalnością sekcji,
 • pozyskiwanie zasobów materialnych w celu utworzenia i rozwoju bazy badawczej,
 • rozwój wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w placówkach naukowo–badawczych pracujących dla ochrony zdrowia w zakresie objętym celem i przedmiotem działania sekcji,
 • rozwój działalności profilaktycznej i promocyjnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i psychoterapii,
 • opracowanie wytycznych i standardów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w określonym nurcie psychoterapeutycznym popularyzowanie tych standardów w środowisku medycznym i psychologicznym, jak i instytucjach rządowych,
 • wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną,
 • zapoznawanie środowiska medycznego i psychoterapeutycznego z postępami wiedzy w ramach określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia specjalistyczne w społeczeństwie.

§ 3 [Regulamin sekcji]

 1. Regulamin sekcji, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f oraz § 1 ust 7 zawiera postanowienia dotyczące w szczególności: kryteriów członkostwa oraz zasad przyjmowania nowych członków, zasad pozbawiania członkostwa oraz występowania z sekcji, ewentualnych składek członkowskich członków sekcji, trybu zwoływania posiedzeń sekcji przez przewodniczącego- koordynatora.
 2. Regulamin sekcji może być zmieniony uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, podjętej na pisemny wniosek co najmniej połowy członków sekcji. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać propozycje zmian oraz podpisy wszystkich wnioskujących członków sekcji.

§ 4 [Przewodniczący-koordynator sekcji]

 1. Przewodniczący-koordynator sekcji kieruje bieżącą działalnością sekcji, zwołuje posiedzenia sekcji oraz reprezentuje sekcję w kontaktach z organami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz w kontaktach z podmiotami trzecimi. Przewodniczący- koordynator jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie sekcji w zgodzie z niniejszym regulaminem oraz wszystkimi regulacjami wewnętrznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Przewodniczący-koordynator sekcji raz na kwartał, odpowiednio do 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października oraz 31 stycznia każdego roku, składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej pisemne sprawozdanie z działalności sekcji w danym kwartale roku kalendarzowego, które zawiera co najmniej: wykaz podjętych przez sekcję działań, w tym w szczególności odbytych posiedzeń, sposób zagospodarowania środków pieniężnych pozyskanych przez sekcję i aktualną listę członków sekcji.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków sekcji Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania przewodniczącego-koordynatora sekcji i na jego miejsce powołuje osobę wskazaną we wniosku o odwołanie dotychczasowego przewodniczącego-koordynatora sekcji.

§ 5 [Finansowanie sekcji]

 1. Regulamin sekcji może przewidywać obowiązek uiszczania przez członków sekcji składek członkowskich w wysokości nie wyższej niż aktualna składka członkowska Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Składka związana z członkostwem w sekcji zainteresowań jest niezależna od obowiązkowej składki uiszczanej na rzecz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Przewodniczący-koordynator sekcji ani żaden członek sekcji nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu sekcji, ani też w imieniu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wszelkie zobowiązania związane z działalnością sekcji mogą być zaciągane przez osoby uprawnione do reprezentacji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 3. Sekcja może być finansowana z darowizn, grantów badawczych, dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, spadków i zapisów, wpłat celowych oraz wszelkich innych dopuszczalnych przez prawo form finansowania z zastrzeżeniem, że każda ze wskazanych form dofinansowania będzie wpłacana na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a następnie przeznaczana na działalność sekcji, poprzez przekazanie dofinansowania na subkonto bankowe sekcji. Odrębne subkonto tworzone jest dla każdej z sekcji powołanej na podstawie i w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 4. W razie zamiaru pozyskania finansowania na działalność sekcji, przewodniczący-koordynator sekcji występuje do Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej z pisemnym wnioskiem o ubieganie się przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej o dofinansowanie, które – w razie jego uzyskania – zostanie przeznaczone na wydatki sekcji, w trybie określonym w § 5 ust 3 i 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Wypłaty z rachunku bankowego stanowiącego subkonto bankowe sekcji, o którym mowa w § 5 ust 3, jak również wszelkie płatności związane z działalnością sekcji, w tym w szczególności na rzecz podmiotów trzecich, będą dokonywane na pisemny wniosek przewodniczącego- koordynatora sekcji, po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pod rygorem jego oddalenia, zawierać powinien: cel określonej wypłaty, jej wysokość, podmiot na rzecz którego ma nastąpić wypłata oraz numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Po dokonaniu płatności przewodniczący-koordynator sekcji jest

zobowiązany do przedłożenia Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Faktury VAT dotyczącej dokonanej płatności, wystawionej na Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

§ 6 [Nadzór nad działalnością sekcji]

 1. Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Przewodniczący-koordynator sekcji oraz wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są podporządkować się uchwałom Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej dotyczących działalności sekcji.
 3. Zarząd rozpatruje sprawozdania z działalności sekcji, o których mowa w § 4 ust 2 w terminie 30 dni od daty ich złożenia przez przewodniczącego-koordynatora sekcji. Przyjęcie sprawozdania następuje uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 4. W razie niezłożenia sprawozdania w terminie, Zarząd niezwłocznie wzywa przewodniczącego – koordynatora do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
 5. W wypadku ponownego niezłożenia sprawozdania w terminie wyznaczonym przez Zarząd (§ 6 ust. 4), Zarząd odwołuje przewodniczącego–koordynatora oraz wyznacza nowego przewodniczącego–koordynatora spośród członków sekcji, wzywając go jednocześnie do złożenia sprawozdania.

§ 7 [Rozwiązanie sekcji]

1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ulega rozwiązaniu mocą uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, gdy:

 • Liczba członków sekcji spadnie poniżej liczby wymaganej do założenia sekcji, o której mowa w § 1 ust 3;
 • Na wniosek co najmniej 2/3 członków sekcji;
 • W razie stwierdzonego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
  Behawioralnej braku prowadzenia działalności przez sekcję, bądź w sytuacji prowadzenia działalności sprzecznej z celami działania sekcji, bądź z interesem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej; w takiej sytuacji Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest obowiązany do pisemnego wezwania sekcji do podjęcia działalności, bądź zaprzestania działalności sprzecznej z celami działania sekcji, bądź z interesem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wezwania; po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do podjęcia uchwały o rozwiązaniu sekcji.
 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej może rozwiązać sekcję, gdy rozpatrując sprawozdania, o których mowa w § 4 ust. 2, stwierdzi poważne uchybienia w działalności sekcji, w tym w szczególności uchybienia w jej finansowaniu.
 2. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ulega rozwiązaniu z mocy prawa po rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

§ 8 [Przepisy końcowe]

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni po jego opublikowaniu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.